JEZIČKE VEŠTINE

Slušanje/Govor

MOŽE davati savet ili razgovarati o složenim ili osetljivim temama, razumevajući kolokvijalne reference i nositi se samouvereno sa neprijatnim pitanjima.

Čitanje

MOŽE razumeti dokumentaciju, prepiske i izveštaje, uključujući finije stavke kompleksnih tekstova.

Pisanje

MOŽE pisati pisma na bilo koju temu i pune beleške sa sastanaka ili seminara sa dobrim načinom izražavanja  i preciznošću.

Slušanje/Govor

MOŽE efektivno doprineti sastancima i seminarima iz oblasti kojom se bavi ili voditi ležeran razgovor sa visokim stepenom fluentnosti, uspešno se noseći sa abstraktnim izrazima.

Čitanje

MOŽE efektivno doprineti sastancima i seminarima iz oblasti kojom se bavi ili voditi ležeran razgovor sa visokim stepenom fluentnosti, uspešno se noseći sa abstraktnim izrazima.

Pisanje

MOŽE pripremati ili praviti nacrte za profesionalne prepiske, hvatati prilično tačne beleške na sastancima ili pisati esej koji pokazuje sposobnost komunikacije.

Slušanje/Govor

MOŽE pratiti ili držati govor na poznatu temu ili voditi razgovor na prilično širok spektar tema.

Čitanje

MOŽE tražiti relevantnu informaciju u tekstu i razumevati detaljne instrukcije ili savet.

Pisanje

MOŽE praviti beleške dok neko govori ili pisati pismo sa nestandardnim zahtevima.

Slušanje/Govor

MOŽE ograničeno izražavati mišljenja o abstraktnim/kulturnim temama ili ponuditi savet u okviru poznate oblasti i razumeti instrukcije ili javna obaveštenja.

Čitanje

MOŽE razumeti rutinske informacije i članke i opšte značenje vanrutinskih informacija u okviru znanih oblasti.

Pisanje

MOŽE pisati pisma ili praviti beleške o poznatim ili konvencionalnim stvarima.

Slušanje/Govor

MOŽE izražavati jednostavna mišljenja ili zahteve u poznatom kontekstu.

Čitanje

MOŽE razumeti jednostavne informacije u okviru poznate oblasti kao što su proizvodi ili znaci i jednostavnije knjige ili izveštaje o poznatim temama.

Pisanje

MOŽE popunjavati formulare i pisati kratka, jednostavna pisma ili razglednice koje sadrže lične informacije.

TOP